پنجره های دوجداره

رشد بی‌ رویه مصرف انـرژی‌ در‌ کـشور‌،ایـران را از یک کشور صادرکنندۀ انرژی به یک کشور واردکننده تا قبل ازافق 1400 تبدیل‌ خواهد نمود.برای مـقابله با این تهدید اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی ضروری است.بدین‌ ترتیب حضور ایران در بازارهای‌ بـین‌ المللی انرژی برای بـلندمدت تضمین خـواهد شد.بهینه‌سازی انرژی یک صنعت پر سود و کم هزینه برای اقتصاد ملی است و ترویج آن اشتغال‌زایی گسترده‌ای را به دنبال دارد.ایجاد امنیت انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست‌ از دیگر مزایای اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی است.بدون شک مـسئولیت خطیر کارشناسان،طراحی ومعرفی راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی است به گونه‌ای که بدون کاهش رفاه و برخورداری از خدمات انرژی تلفات انرژی کاهش یابد‌.این‌ مهم زمانی حاصل می‌شود که نگاه به انرژی به مـثابه سـرمایه‌ای ملی باشد و برخورد علمی با آن جای خود را به قضاوت‌های سلیقه‌ای و بخشی ندهد.راهکارهای اجرایی بهبود و ارتقاء کارآیی انرژی‌ را‌ می‌توان در سه بخش راهکارهای کوتاه‌مدت،راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت جمع‌بندی نمود.از جمله راهـکارهای کـوتاه‌ مدت عایق کاری جداره‌های ساختمان با استفاده از عایق‌های مناسب و استفاده از پنجره‌هائی با شیشه‌های دو جداره‌ یا‌ سه جداره می‌باشد.در اینجا تلاش می‌شود شما را با پنجره‌های دو جداره آشنا سازیم.

در ساده‌ترین نگاه و تعریف در مورد پنجره‌های سـاختمان می‌توان گـفت پنجره‌ها یکی از بخش‌های اصلی ساختمان هستند که‌ وظیفۀ‌ تأمین‌ روشنایی داخل ساختمان در طول‌ روز‌،تهویۀ‌ هوا و دید به بیرون را فراهم می‌آورند.اما در این تعریف هیچگونه نگاه مهندسی لحاظ نشده است،حال آنـ‌که جـنس و مـحل قرارگیری‌ پنجره‌ها‌ نقش‌ مهمی در بـهره‌وری انـرژی ساختمان بـر عهده دارند.پنجره‌ها‌ صرفا‌ وظیفۀ عبور پرتوی آفتاب به داخل ساختمان جهت تأمین روشنایی در طول روز رابر عهده نداشته،بلکه همراه این پرتـوی‌ عـبوری‌،انـرژی‌ حرارتی خورشیدی را نیز به داخل ساختمان وارد می‌نمایند.مضاف بـراین‌ که‌ در کـنار درب‌های خروجی،پنجره‌ها مستعدترین جزء، در راستای تبادل حرارت محیط داخل و خارج ساختمان هستند.

به بیانی دیگر‌ بیشترین‌ تلفات‌ حرارتی از پنـجره‌ها صـورت می‌گیرد کـه در طول تابستان گرما از محیط‌ بیرون‌ به محیط سرد داخل وارد گشته و در زمـستان عکس این حالت اتفاق می‌افتد و گرما از محیط گرم داخل‌ به‌ محیط‌ سرد خارج منتقل می‌شود که هردوی آن‌ها نامطلوب اسـت.پس از بـحران انرژی 1970‌ کـارخانجات‌ سازندۀ‌ پنجره در کشورهای اروپایی و آمریکا به این اندیشه افتادند که ایـن پنـجره‌ها علاوه بر‌ عایق حرارتی‌،عایق‌ صوتی خوبی نیز می‌باشند.یک پنجره با شیشۀ تک جداره تقریبا 10 برابر یـک دیـوار‌ عـایق‌ کاری‌ شدۀ هم اندازۀخود تلفات حرارتی دارد.چنین پنجره‌ای سه مشکل عمده ایجاد می‌کند:بـالا‌ بـردن‌ تـلفات‌ حرارتی،فراهم نشدن آسایش ساکنین،بخار گرفتن پنجره‌ها.برای کاستن از مشکلات ناشی از پنجره‌ها،می‌توان‌ از‌ راهـ‌ های مـختلف،یـک لایۀ هوای ساکن بین محیط داخل و خارج ایجاد کرد.با انجام‌ این‌ کار‌ تلفان حرارتی پنـجره بـه نصف کاهش می‌یابد.برای ایجاد این لایۀهوا راه های مختلفی وجود دارد.

دو‌ جداره‌ کردن

دو جـداره کـردن شـیشه هرپنجره‌ای باعث بالا رفتن کارآیی آن می‌شود،به‌ ویژه‌ پنجره‌هایی‌ که پرده‌ای روی آن‌ها نصب نـشده است.پنـجرۀ دو جداره،دارای دو شیشه می‌باشد که بین‌ آن‌هایک‌ فضای‌ کاملا درزبندی شده قرار گرفته اسـت.ایـن فـاصله معمولا بین 6 تا 20 میلیمتر‌ است‌.اگر این فاصله هوایی 15میلیمتر انتخاب شود،بهترین کارآیی بدست مـی‌آید.دو جـداره کردن پنجره با‌ وجود‌ این‌ که اتلاف حرارت را کاهش می‌دهد ، جلوی ورود نور و گرمای خـورشید را‌ نـمی‌گیرد‌.بـنابراین درفصول گرم سال برای کاهش ورود‌ گرما‌ به‌ داخل ساختمان باید جلوی تابش مستقیم خورشید به‌ پنـجره‌ را گـرفت.در کـناراین‌ها،دو جداره کردن پنجره‌ها باعث کم شدن ورود سر‌ وصدا‌ به داخل ساختمان مـی‌شود و نـیز‌ بخارگیری‌ پنجره‌ها درفصول‌ سرد‌ سال‌ کاهش می‌یابد.برای دو جداره کردن‌ پنجره یک‌ جدار موجود می‌توان یک لایـه دیـگر از شیشه یا اکریلیک شفاف دیگر روی‌ آن‌ نصب کرد و فضای بین آن‌ها را‌ کـاملا درزبندی کـرد.در این‌ فضا‌ باید مقداری مادۀ جاذب رطـوبت‌ قـرارداد‌ تـا رطوبت این فضا را کاملا بگیرد.در برخی از پنـجره‌های دو جـداره،فضای‌ میانی‌ را با گازهایی مانند آرگون‌ و کریپتون‌ پرمی‌کنند‌ تا کارآیی آن‌ها‌ حدود‌ 10 درصـد افـزایش یابد‌.

پوشش‌های‌ لفاف

ٰاین عـایق‌ها را کـه به شـکل بـرچسب‌های شـفاف ساخته می‌شوند به راحتی می‌توان بر‌ روی شـیشۀ پنجره‌ها چسباند وبخشی از خواص‌ پنجره‌های‌ دو جداره‌ را‌ در‌ آن‌ها به وجود آورد.این‌ برچسب‌ها بـاعث مـی‌شوند ورود گرما در تابستان تا 80 درصد کاهش یابد.عـلاوه بر این انواع‌ کـم‌ تـابش اینمحصولات (Low-E) قادرند تلفات حرارتی‌ زمـستانی‌ را‌ نـیز‌ تا‌30 درصد کاهش‌ دهند‌.این عایق‌ها از نظر قیمت با پنجره‌های دو جداره قابل رقـابت هـستند.علی الخصوص در ساختمان‌های موجود که‌ تـعویض‌ پنـجره‌ها‌ بـا پنجره‌های دو جداره هـزینه زیـادی به همراه‌ خواهد‌ داشت‌.در‌ سـال‌های‌ اخـیر‌ پنجره‌های دو جداره با پوشش‌های خاص شیشه که جاذب گرمای خورشید است. (Selective Surface) و

پنجره دو جداره با شـیشه‌هائی کـه دارای ضریب انتشار پائین هستند (Low-E) بسیار رایـج شـده‌ است کـه به مـعرفی آنـ‌ها خواهیم پرداخت.

پنجره دو جـداره با پوشش‌های خاص شیشه که جاذب گرمای خورشید است (Selective Surface)

به منظور کاهش اتلاف انرژی از پنجره و یـا جـلوگیر از ورود‌ تشعشعات‌ ماورای بنفش و مادون قرمز پوشـش‌های انتخاب طـیفی بـر روی سـطح شـیشه نشانده می‌شود ایـن پوشش‌ها بـا توجه به نوع کاربری بر سطح داخلی و یا خارجی شیشه قرار می‌گیرند که سبب بازتاب حرارت‌ داخـلی‌ سـاطع شده کـه ساختمان به درون ساختمان و یا انعکاس امواج نـورانی مادون قـرمز و مـاورای بـنش مـی‌شوند.بـرای ایجاد پوشش برروی شیشه در خط تولید شیشه‌های‌ فلوت‌ هنگامی که شیشه وارد حوضچه قلع‌ مذاب‌ شده و به آرامی سرد می‌گردد درزمانی که دمای آن به حدود 600 درجه سانتیگراد مـی‌رسد،مواد ویژه‌ای به صورت بخار بر روی حوضچه قرار می‌گیرند‌ و سردشدن‌ شیشه سبب می‌شود تا‌ یک‌ لایه میکروسکوپی از مواد برروی شیشه ایجاد شود،روش دیگر ایجاد پوشش بر روی شیشه بعد از تولید نهایی شیشه انـجام مـی‌شود که به روش اسپاترینگ (Sputtering) انجام می‌شود.در این‌ روش‌ شیشه توسط ماده،مورد نظر برای ایجاد یک لایه نازک بمباران اتمی می‌شود.

پنجره دو جداره با شیشه‌هائی که درایضریب انتشار پایین هـستند (Low-E)

ایـن نوع شیشه‌ها اجازه عبور بخش‌ مرئی‌ طیف نور‌ خورشیدرا می‌دهند اما طیف حرارتی(امواج مادون قرمز)و امواج مضر(ماوراء بنفش)را منعکس و فیلتر مـی‌کنند.ایـن‌ شیشه‌ها انتقال حرارت ناشی از اختلاف دمـا کـه ترکیبی از پدیده‌های هدایت‌،جابجایی‌ و تابش‌ است و در پارامتر U-Value نشان داده می‌شودرا به مقدار زیادی کاهش می‌دهند و همچنین انتقال حرارت تابشی(کسب انرژی ‌‌خورشید‌)را نیز تحت کنترل دارنـد کـه درپارامتر G-Value یا SHGC نشان داده مـی‌شود‌.بـهترین‌ نوع‌ پنجره با توجه به کارایی آن،پنجره‌های دوجداره با شیشه‌های ترکیبی(جاذب گرمای خورشید و ضریبانتشار‌ پایین)است.ولی با توجه به این‌که پنجره‌های دو جداره چند سالی بیش نیست‌ که در کشور ما‌ مـطرح‌ شـده،لذا ما فقط بطور کلی در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم.لازم به ذکر استکه پنجره‌های دو جداره سال‌های زیادی است که در بسیاریاز کشورها مورد استفاده قرار می‌گرفته ولی به دلیل‌ کم اهمیت بودن انرژی در ایران طی ایـن سـال‌ها،دولتمردان و افـراد مرتبط با ساختمان حرکتی به سوی آن انجام نداده‌اند.جالب  است بدانید که شهرک اکباتان تهران اولین مجتمع مسکونی اسـت که سال‌ها قبل از‌ ابتدای‌ ساخت در آن پنجره‌های دوجداره بکاررفته است بطور کلی مـزایای اسـاسی پنـجره‌های دو جداره بهقرار زیر هستند:

عایق صدا و کاهش آلودگی صوتی

امروزه آلودگی صـوتی‌ ‌ ‌از‌ سـوی محافل دست اندر کارمانند سایر آلودگی‌ها نظیر آلودگی هوا مورد توجه قرارگرفته و اسـتفاده از شـیشه‌های چـند جداره از مهمترین روش‌های کاهش این آلودگی به ویژه در شهرهای بزرگ به شمار‌ می‌رود‌.استفاده از شیشۀ دو جداره،سـطح صدا را بین20 الی 35 دسیبل کاهش می‌دهد.متوسط شدت سروصدادر محیطهای معمولی زندگی در شهرها در حـدود 60 الی70 دسیبل‌ می‌باشد‌.از‌ لحاظ عـلمی صـدا با شدت‌ 60‌ دسیبلبه‌ عنوان صدای مزاحم و با شدت 90 دسیبل مضر برای سیستم شنوایی و با شدت 120 دسیبل بالاتر از آستانۀ تحمل بوده که خطرناک تلقی‌ می‌گردد‌.همانگونه‌ که در جدول(1)مشاهده می‌گردد،بیشتر میزان کاهش‌ دسـیبل‌ مربوط به شیشه‌های دو جداره بوده که تقریبا دو برابر شیشه‌های تک جداره می‌باشد.

عایق حرارتی و برودتی

افزایش چشمگیر قیمت انرژی‌ در‌ سال‌های‌ اخیر موجب گردیده است که افراد جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی اقداماتی گوناگونی‌ ار انجام دهند.بـه هـمین دلیل پنجره‌هایی که در جای خوبی نصب نشده‌اند یا خوب محافظت  نمی‌شوند،می‌توانند هزینۀ سوخت را بسیار بالا ببرند،چرا که حدود‌ 30‌ درصد از کل تلفات حرارتی ساختمان از پنـجره‌ها صـورت می‌گیرد.لذا این امر باعث می‌شود تا دست‌ اندرکاران صنعت‌ ساختمان‌ به‌ روش‌های کاهش اتلاف انرژی از سطوح خارجی ساختمان رو آورند.پنجره و شیشه‌های ساختمان‌ مهم‌ترین‌ بخش‌ هدردهندۀ انرژی به شمار می‌روند و استفاده از شیشه‌های دو و چند جـداره بـه میزان قابل توجهی در‌ کاهش‌ اتلاف‌ انرژی موثر است ودر حد محسوسی هزینه‌های حرارتی و برودتی را کاهش می‌دهد.بر اساس اطلاعات‌ استفاده‌ از شیشه‌های دو جداره درساختمان موجب کاهش مصرف انرژی به میزان 14 درصدمی‌گردد‌.محاسبات‌ فـنی‌ حـاکی از آن اسـت که استفاده ازشیشه‌های دو جداره در سـاختمان‌ها تـا 30 درصـد‌ کاهش پره‌های‌ رادیاتور را به همراه خواهد داشت. ضریب انتقال‌ حرارت‌ در شیشه‌های تک جداره تقریبا دو تا سه بـرابرشیشه‌های دو جـداره مـی‌باشد.هرچه ضریب انتقال‌ حرارت‌ بیشترباشد تبادل گرما و سـرما در مـحیط داخل و خارج ساختمان بیشتر است و این امر‌ موجب‌ اتلاف‌ انرژی بیشتری می‌گردد.

در پایان لازم است این نکته بیان گردد که بـا تـوجه بـه تقسیم‌بندی‌ پنجره‌ها‌ که‌ در متن ذکر گردید و ویژگی‌هایی که برای پنجره‌های دو جداره که بـرای پنجره‌های دو‌ جداره موجب‌ هزینه‌های بیشتری برای افراد می‌شود،اما وجود این نوع پنجره‌ها علاوه بر افزایش ایمنی ساختمان‌ها در برابر گرما و سرما در‌ تـابستان‌ و زمـستان و سـلامتی خانواده‌ها،موجب کاهش مصرف انرژی به میزان زیادی گشته که این موجب کاهش‌ هـزینه‌های خانواده‌ها‌ بـه میزان قابل توجهی می‌شود.