سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درب و پنجره و حفاظ ساختمان

میزان استحکام پنجره های ساختمان

یک پنجره باید در زمان بسته بودن از مقاومت کافی در برابر فشارها و مکش ناشی از باد برخوردار باشد و در زمان باز بودن نیز برای مقابله با عملکرد بادهای تند بر روی لنگه های بازشو به اندازه کافی مستحکم باشد. پنجره باید از مقاومت و استحکام کافی در مقابل فسارها و ضربات ناشی از استفاده معمولی برخوردار باشد و برای ساکنین به ویژه در ساختمان های بلند حالت ایمنی داشته باشد. پنجره باید از نظر ایمنی، هوابندی و مقاومت و استحکام به کمک اتصالات به شکل محکمی در داخل درگاهی دیوار کار گذاشته شود. از لحاظ ایمنی جانی در دیوار های بلند این امنیت از طریق نصب حفاظ پنجره قابل تامین است

بار باد: در بادهای شدید سمت و قدرت باید با چنان سرعتی تغییر می کند که برای اندازه گیری نوسانات سریع فشار، وجود تجهیزات الکترونیکی پیچیده ضرورت دارد. از نظر آزمایش مقاومت پنجره ها معمولاً وجود 3 ثانیه تند باد به عنوان فشارهای متوسط معقول بر روی پنجره های یک ساختمان بلند امری پذیرفته شده است.

روشن است که پنجره ساختمان های واقع بر زمین های بلند رو به دریا بیشتر از پنجره ساختمان های پست داخلی در معرض فشار باد قرار دارند. بنابراین تعریف کردن مقوله در معرض بودن پنجره براساس 3 ثانیه وزش حداکثر تند باد ممکن کاری مناسب است.

در «طرح خانه سازی 4»: 1971 (DD4) توصیه هایی جهت مقاومت در برابر بارهای باد وجود دارد و سه درجه در معرض بودن برحسب حداکثر سرعت تندبادهای قابل انتشار در مدت زمان 3 ثانیه پیشنهاد می شود و با تنظیم های مناسب سرعت های حداکثر نشان می دهد که چگونه می توان یک سیستم درجه بندی ایجاد کرد که نه تنها موقعیت جغرافیایی بلکه وسعت ساختمانی و موقعیت یک پنجره در یک ساختمان ویژه نیز به حساب آورده شود. سپس این طرح محدودیت های اجرایی را برای مقاومت در برابر بار باد پیشنهاد می کند.

سه درجه در معرض بودن مطرح شده در DD4 در جدول 3 ارائه شده است. در حال حاضر بر روی توصیه های موجود در DD$ به عنوان مقدمه ای بر استاندارد جدید بریتانیا توافق شده است. از شواهد موجود چنین بر می آید که برخی از سازندگان پنجره تنها دو درجه در معرض بودن را ترجیح می دهند، طبیعی و شدید.

سرعت های تند باد سه ثانیه ای ارائه شده در جدول 3 توسط ابزارهای استاندارد اندازه گیری باد در ارتفاع استاندارد 10 متری بالای زمین تهیه شده اند.

بار قابل انتظار باد بر روی پنجره ابتدا از طریق سرعت های تند باد سه ثانیه ای درج شده بر روی نقشه بریتانیا کبیر تعیین می گردد. در این نقشه خطوط تراز سرعت پایه باد نشان داده شده است. سپس ضریبی برای ماهیت زمین و ارتفاع پنجره ساختمان و ضریب دیگری برای «موقعیت ساختمان» مانند حومه باز شهر یا مرکز شهر در نظر گرفته می شود.

منبع :  بررسی میزان استحکام پنجره های ساختمان


عطش ویلا سازی در کمین روستا ها

 به نظر می رسد به تازگی افرادی که به کار ویلاسازی و
به خصوص انبوه سازی در روستاهای خوش آ بوهوا مشغول اند
از اساس رابطه ای با طبیعت ندارند و هیچ باکشان نیست
ساخت وسازشان به محی طزیست آسیب بزند. در مورد قواعد
روستا و بافت تاریخی و بومی هم چندان مقید نیستند. این
است که برای مثال در یک روستای شمالی، ناگهان آپارتمانی
26 طبقه بالا می رود که نه با محی طزیست همساز است نه
با شکل بومی روستا. این است که این روزها اگر گذارتان
به روستایی مانند «دربندسر » بخورد، هر چیزی در آنجا
م یبینید الا چیزهایی که به طور معمول از روستا انتظار دارید؛
آپارتمان های شیک و مدرن و بلندمرتبه با گاراژهایی بزرگ
و طبقاتی. این هم که نباشد آپارتمان های بیس توچندطبقه
در دامنه های سرسبز جایی مانند «سرولات » پدیده ای است
که این روزها به وفور دیده می شود. گفته می شود نه تنها شکل
ظاهری روستا که همه قاعده های آن با ساخت وسازهای
بی رویه و انبوه سازی به هم می ریزد تا جایی که برخی معتقدند
در حال حاضر روستا به آن معنا که پیش از این وجود داشت،
دیده نمی شود. با «محمدامین قانعی راد »، رییس انجمن
جامعه شناسی ایران، در این باره گف توگو
کرده ایم:
- پیش ترها بخشی از جامعه که متمول تر
بودند، گرایش به ویلاسازی داشتند و این
ویلاها هم ظاهر چندان عجی بوغریبی
نداشتند. بیشتر جایی بودند برای گذراندن
تعطیات. در سال های اخیر اما تب
ویلاسازی در بسیاری از اقشار به چشم
می خورد. موارد متعددی دیده شده است
که فردی در آپارتمان کوچکی زندگی
می کند و ب ههرحال به لحاظ منطقی اولویت
برای او گسترش دادن فضای زندگی اش
است اما به شدت تمایل به خرید ویلا
هرچند کوچک در یکی از استان های
شمالی دارد. این ماجرا را چگونه تحلیل
م یکنید؟ اجاره ویلا در محمود اباد
این قضیه ابعاد گوناگون فرهنگی،
اقتصادی، زیست محیطی و روانشناختی
دارد. برای توضیح بعد اقتصادی باید بگویم
یک اتفاقی که در سال های اخیر افتاده
است، اوایل انقلاب کمتر وجود داشت اما
به تدریج در حال رشد است، البته همراه با رشد جمعیت از یک طرف و محدودیت
در ظرفی تهای اقتصادی کشور هم از
طرف دیگر تشدید می شود، کالایی شدن
فضاست. دو عامل جمعی تشناختی
و محدودی تهای اقتصادی روی این
فرآیند مؤثر است. این فرآیندی است که
جامعه شناسان شهری از آن تحت عنوان
تولید فضا نام می برند. تولید فضا ب هعنوان
محصولی که خریدوفروش می شود؛ چیزی
که می شود نام آن را کالای یشدن فضا
نامید. در کالایی شدن فضا، با فضاها که
عمدتاً فضاهای مسکونی و شهری و زندگی
هستند مشابه برخوردی می شود که با یک
کالا م یکنید. این برخورد عبارت است
از تولید و مبادله و مصرف مکان یا فضا.
این به معنای گسترش الگوی بازار است
در زمینه تولید فضا. حالا شما ممکن است
بگویید که مگر زمین و خانه پیش از این
قیمت نداشته و خریدوفروش نمی شده
است؟ در پاسخ باید گفت: چرا! همیشه این
گفت وگو با محمدامین قانعی راد، رییس انجمن جامعه شناسان ایران:
عطش ویلا سازی در کمین روستا ها
55
تولید فضا به عنوان
محصولی که
خریدوفروش
می شود؛ چیزی
که م یشود نام
آن را کالایی شدن
فضا نامید. در
کالای یشدن فضا،
با فضاها -که
عمدتاً فضاهای
مسکونی و شهری
و زندگی هستند
مشابه برخوردی
می شود که با یک
کالا می کنید. این
برخورد عبارت
است از تولید و
مبادله و مصرف
مکان یا فضا. این
به معنای گسترش
الگوی بازار است در
زمینه تولید فضا
شماره 7
56
شماره فصلنامه علمی، فنی، پژوهشی بهار 93
I Association of Rail Transport Engineering
در ایران، این
قضیه ویژگ یهای
خاصی دارد.
آن هم اینکه
منافع گرو ههای
متفاوتی با آن
گره خورده
است. این منافع
بخشی منافع
بخش خصوصی
است، یعنی
منافعی که
فروشندگان
زمین دارند.
فروشندگان و
مالکان زمین اولیه
که کشاورزانی
هستند که در
مناطق روستایی
و در جاهایی
مانند شمال
زندگی می کنند
تصور می کنند با
فروش بخشی
از زمین هایشان
می توانند برای
فرزندشان برای
مثال وانتی بخرند
که با آن کار کند
شماره 9
ranian 56
قضیه صورت می گرفته است شاید از صد ها
سال پیش و شاید این پدیده یک ریشه
تاریخی دارد اما در شکل سرمایه داری
نوین که در سال های اخیر ایجاد شده
است، ویژگی های خاصی دارد که می شود
تحت عنوان تولید فضا از آنها نام برد.
- یعنی ویژگ یهایی که از دیگر کشورها
متفاوت است؟
در ایران، این قضیه ویژگی های خاصی
دارد. آن هم اینکه منافع گروه های متفاوتی
با آن گره خورده است. این منافع بخشی
منافع بخش خصوصی است، یعنی منافعی
که فروشندگان زمین دارند. فروشندگان و
مالکان زمین اولیه که کشاورزانی هستند
که در مناطق روستایی و در جاهایی مانند
شمال زندگی م یکنند، تصور م یکنند با
فروش بخشی از زمین هایشان می توانند
برای فرزندشان برای مثال وانتی بخرند که
با آن کار کند و درآمدی داشته باشد یا
مثلاً می توانند فرزندانشان را شوهر بدهند
یا... البته یک مقداری افزایش قیمت زمین
هم در این میان در این فرآیند دخیل بوده
است. از آنجا که قیمت زمین های روستایی
و زمین های حاشیه شهری هم افزایش
یافته است، یک انگیزه اقتصادی برای
کشاورزان و مالکان زمین به وجود آمده
است که زمین خود را بفروشند. عاملانی
هم مثل دلالان و معاملات ملکی در این
میان هستند که این زمین ها را می خرند
و این موضوع منافعی برای آنها تولید
م یکند. در نتیجه، این ماجرا دست کسانی
می افتد که در واقع شرکت های ساخت وساز
هستند. به جز این بخش خصوصی، چیزی
که در ایران زیاد دیده م یشود این است
که نظام بانکی و موسسات مالی درگیر
چنین ساخت وسازهایی شده اند. این
درواقع اندکی ایجاد مشکل م یکند زیرا
نظام بانکی نقش تعریف شده ای دارد که
با وساطت بانک مرکزی معمولاً باید نقش
کنتر لکننده اقتصادی را ایفا کند و برای
بهبود وضع اقتصادی مجری سیاست های
پولی و مالی دولت باشد. این به آن
معناست که نظام بانکی که در ایران به ویژه
دولتی است، با یک موسسه مالی خصوصی
که تنها ب هدنبال کسب درآمد است، کارکردی
متفاوت دارد. بان کها ابزاری برای کنترل مالی
در هر جامعه ای هستند و در ایران هم باید
باشند اما در حال حاضر در ایران اگر بانک ها
را صنعت مالی بدانیم، این صنعت به صنعت
ساخت وساز گره خورده است و درواقع وارد
قضیه ساخت وساز شده است.
- یعنی خود بان کها تبدیل به پیمانکاران
ساختمانی شد هاند؟
بله، این بخش با پول های کلانی که دارد
می تواند در جاهای مختلف زمی نهایی بخرد
و برج بسازد و منافع کلانی را برای بانک
تأمین کند. ب هویژه در حال حاضر که بخشی
از این موسسات مالی شبه بانک ایجاد می شوند
و بعد از مدتی به بانک تبدیل م یشوند، این
موضوع تشدید شده است. این موسسات مالی
نهادهایی هستند که یا دولت یاند یا بخشی از
نهادهای دیگر هستند یا حتی سازمان های
بیمه وارد این قضیه شد هاند. اینها ممکن است
57
پاییز 1392
شماره 9
فصلنامه علمی، فنی، پژوهشی بهار 93
57 I ranian Association of Rail Transport Engineering
به سرعت بتوانند برای سهامدارانشان سود
بالایی ایجاد کنند. در نتیجه کارکنان
این موسسات با منافع مالی بالایی مواجه
می شوند. در ایران ما با کمبود فرصت های
اقتصادی هم مواجه هستیم و جاهایی که
بشود در آنها سرمایه گذاری کرد، کم است.
در نهایت چون فرصت اقتصادی کم است
و سرمایه هم باید گردش و بازدهی داشته
باشد، متوجه یک عرصه هایی م یشود که
پیش از این به آنها توجه نم یشده است.
درواقع ساختار اقتصادی سیاسی ایران
یک مقداری به این قضیه کمک م یکند
و البته در کنار آن منافع بخش خصوصی
هم وجود دارد. اما یک عامل مؤثر دیگر در
این زمینه منافع شهرداری ها و دهداری ها
و شوراهای محلی است که از این راه
منافع زیادی کسب م یکنند. در حال
حاضر بسیاری از نهادهای نیمه عمومی از
طریق همین عوارضی که برای دادن مجوز
ساخت یا پایان کار یا عوارض سالانه ای
که از ساخت وسازها م یگیرند، منافعی
را متوجه شهرداری ها و نهادهای شهری
روستایی و محلی م یکنند که خود تبدیل
به ذ ینفع شده اند. بنابراین چرخ بزرگی به
حرکت درآمده که کورکورانه جلو می رود.
در این میان منافع اقتصادی خریداران هم
هست، یعنی ب ههرحال این قضیه یک نوع
سودآوری دارد. افراد م یبینند که بعضاً با
خرید یک تکه زمین و ساخت یک ویلا
توانست هاند در عرض دوسال ارزش افزوده
زیادی را در زندگی خود به دست بیاورند و این روی زندگی آنها تأثیر گذاشته
است، در واقع این یکی از بهترین شیوه های سرمای هگذاری هم هست. فرض کنید
اگر 50 میلیون تومان پول داشته باشید در تهران کار زیادی نمی توانید با آن بکنید
نهایتاً یک ماشین م یتوانید بخرید اما اگر بخواهید به فکر این باشید که برای آینده
فرزندانتان هزارمتر زمین در همین اطراف تهران بخرید ارزش افزوده برای خانواده
به بار می آورد؛ یعنی یک نوع سرمایه گذاری خانوادگی است با ارزش افزوده بالا. این
بعد اقتصادی است.
- شما با ابعاد اقتصادی شروع کردید که در واقع این چرخه ساخت وساز را آغاز
می کند. در نهایت ابعاد دیگری مانند بعد فرهنگی هم به ماجرا اضافه می شود. از این
بعد ماجرا را چگونه م یبینید؟
یکی همان بعد فرهنگی است. در واقع این کار یک نوع استقلال می دهد. این یک نوع
مصرف فضا هست که ارزش خودش را دارد و این مصرف فضا به یک تعبیر یک ارزش
مصرف دارد و یک ارزش مبادله ای و یک ارزش نشانه ای. ارزش مصرف این است که
شما می توانید آنجا زندگی کنید و خیلی از محدودیت هایی که در زندگی شهری
داشته اید، نداشته باشید. در واقع در آنجا حیاط و فضای سبز وجود دارد و از آلودگی
هوای شهری آسوده می شوید. چشم انداز طبیعی را به دست می آورید و هوایی که
معمولاً ییلاقی تر و خنک تر است. شما م یتوانید یک باغچه کوچک داشته باشید و در
آن کاشت کنید. اینها چیزهایی است که در زندگی آپارتمانی تهران نمی توانید آن
شماره 7
58
شماره 9
فصلنامه علمی، فنی، پژوهشی بهار 93
I ranian Association of Rail Transport Engineering
را به دست بیاورید. آنجا مصرف م یکنید و به برخی از آرزوهای سرکوب شده ای
که در زندگی آپارتما ننشینی هست دسترسی ندارید، دست پیدا م یکنید. این
ارزش مصرف است. ارزش مبادله هم که یک نوع سرمایه گذاری پرسود است و بعد
هم ارزش نشانه ای. ارزش نشانه ای همان تمایزی است که می تواند داشتن باغ و
ویلا برای شما ایجاد کند.
یعنی اگر شما یک باغچه ای یا باغی در شمال یا اطراف تهران دارید، به نظر
م یرسد از دیگران متمایز هستید و پایگاه اجتماعی برتری دارید. اینها ارزش
نشانه ای هست که یک پایگاه اجتماعی به شما می بخشد و بعد ممکن است مساله
چشم و همچشمی و رقابت برای ب هدس تآوردن اینچنین پایگا ههایی روی این
فرآیند تأثیر داشته باشد و این را همین طور پیش ببرد. این قشری که در پرسش
نخست به آنها اشاره کردم، فرهنگی غریب با خود دارند. برای مثال در همان
آپارتمان کوچکی که ب هعنوان ویلا در آن مستقر شده اند رفتارهایی بروز م یدهند
که در گذشته کمتر دیده می شده. اینکه با ظاهری تردد م یکنند گویی به یکی
از کشورهای خارجی رفته اند یا به خود حق م یدهند تا پاسی از شب صدای
آهنگ شان بلند باشد یا... این مورد را اگر تأیید م یکنید، چگونه تحلیل م یکنید؟
در شهرک هایی که به شکل نسبی مقداری پایدار است و آدم ها به صورت ثابت
زندگی م یکنند، یک نوع مناسبات اجتماعی پایدار شکل م یگیرد و معمولاً
شما در آن محیطی که زندگی م یکنید، شناخته شده هستید و دیگران شما را
م یشناسند و ارتباط خیلی نزدیکی با شما دارند و محل کار و زندگی و افکار
شما را می دانند. اما در شهرک های تازه تأسیس بین آدم ها مناسبات موقتی
برقرار م یشود. مناسبات ناپایدار و یک نوع حس ناشناختگی و غریبگی در میان
آنها وجود دارد. در چنین مواردی کسی کسی را نمی شناسد. ممکن است که
ساکنان چندخانه ای که کنار هم هستند همدیگر را بشناسند، اما اساس مناسبات
همسایگی وجود ندارد. این آدم ها در این ویلاها زندگی م یکنند و با هم مناسبات
پایداری ندارند و همدیگر را نمی شناسند. نتیجه این است که آد مها در آنها یک
نوع احساس آزادی م یکنند.
یک موضوع دیگر هم محدودیت است. اینکه در حال حاضر شهرها تحت کنترل
زیادی است در حالی که این مناطق کنترلی که در آن وجود دارد، کنترل
به مراتب کمتری است. شما م یتوانید از نظر فرهنگی احساس آزادی کنید و
یک نوع احساس استقلال و رهایی از محدودیت به افراد دست م یدهد. بنابراین
خیلی راحت هستند. یا اینها همدیگر را نمی شناسند یا اگر بشناسند، به انتظارات
مشترک هم واقف هستند. یعنی هر کسی می داند که دیگری چه انتظاری دارد.
- گفته می شود این هجوم و انبوه سازی در روستاها بافت فرهنگی و اجتماعی
آن را به شدت تغییر می دهد. امروزه اگر به روستایی مانند دربندسر بروید جز
آپارتمان های شیک و مجلل و فضای به شدت مدرن چیزی نم یبینید و در عین
حال به نظر می رسد همه ساکنان روستا به شهر مهاجرت کرده اند. شاهدش هم
اینکه در مدرسه این روستا یکی، دودانش آموز بیشتر وجود ندارد. این تغییر و
جاب هجایی را چگونه تحلیل م یکنید؟
این موج جدید مهاجرت های روستایی الان ای نشکلی اتفاق می افتد. موج قدیم
مهاجرت های روستایی بر اثر صنعتی شدن شهرها اتفاق افتاد. شهرها صنعتی
شدند و کارخانجات گسترش یافتند و آنها نیروی کار می خواستند. کشاورزی
دچار زوال شده بود. احتمالا واردات کشاورزی به دلیل ثروت نفتی از خارج
صورت م یگرفت و در نهایت این زندگی
روستایی را تحت تأثیر خود قرار می داد.
در خیلی از مناطق، روستای خیلی بزرگ
خانه های زیاد ولی خلوت است و کوچه های
ده خالی هستند و مثلاً سالمندانی بالای
50 سال آنجا زندگی م یکنند ولی جوان ها
به شهر رفت هاند. الان هم برخی جاها
روستاها تحت تأثیر فرآیند صنعتی شدن
این فرآیند را دارند. نوع جدید مهاجرت
روستایی که رخ م یدهد من تحلیلم این
است که این ناشی از فرآیند کالایی شدن
فضا و بالارفتن قیمت زمین است.
روستاییان در موج اول با یک افزایش تعمیر و نگهداری چیلر

قیمت زمین مواجه م یشوند و خیلی
شادمان می شوند و به طور غیرمترقبه ای
تصمیم م یگیرند که زمی نها را بفروشند
و غالبا هم بعد از مدت کوتاهی پشیمان
م یشوند و خودشان هم مجبورند که از
آنجا در مناطق حاشیه ای تهران در منطقه
جر مخیز ساکن شوند. دیگر ارتباط به طور
کلی با روستا قطع می شود. به همین دلایل
در حال حاضر چیزی به نام روستا وجود
ندارد. روستا از بین رفته است ولی خب
اسامی قدیمی بعضاً می ماند مثل قاسم آباد
و... شما فرض کنید مثلاً سعادت آباد مگر
هنوز اسم روستایی ندارد؟ یا مثلاً جنت آباد
تهران حدود 20 سال پیش در آن منطقه
به ندرت اتومبیل می دیدید ولی الان
جنت آباد منطقه ای بسیار متراکم است که
برای رسیدن به آن باید زمان زیادی را در
ترافیک بمانید.

صنایع سنگ مرجان عرضه کننده انواع سنگ ساختمانی تراورتن ،گرنیت و مرمریت  صادرات سنگ نمای ساختمان و سنگ کف ، فروش سنگ نمای تراورتن لوکس و با کیفیت


سازه و معماری


سازه و معماری
نوشته: آنگوس جی. مک دانلد / ترجمه: علی مسعود ی نیا

مد تهاست که اساسی بودن نقش سازه برای درک معماری
در زمان تاسیس امپراتوری « ویتروویوس 1 » . مسلم شده است
روم، در نوشت ههایش معماری را به سه بخش فیرماتاس،
اوتیلیتاس و ونسوتاس تقسیم کرده و سر هنری ووتون 2 در
قرن هفدهم این سه اصطلاح را ب هترتیب استحکام، محصول
و التذاذ 3 ترجمه کرده است. نظری هپردازان بعدی سیست مهای
مختلفی را ارائه دادند که ب هوسیله آ نها م یتوان ساختما نها را
تحلیل نمود، کیفیت آ نها را مورد بحث قرار داد و اهداف آ نها
را درک نمود، اما تقسیم ویتروویوسی کماکان ب هعنوان اصلی
صحیح برای آزمایش و نقد ساختمان معتبر است.
استحکام، که شاید عمد هترین کیفیت در تقسیمات
ویتوروویوسی است، به کاربرد عملی ساختمان اطلاق م یشود.
یعنی مقتضیاتی که گروهی از فضاهای بن اشده را عملا قابل
استفاده م یسازد و در خدمت هدفی است که ساختمان بر
اساس آن بنا شده است. التذاذ؛ اصطلاحی است مبتنی بر
کیفی تهای زیبای یشناختی اشکال، منسوجات و رن گها،
زیبایی آن در عین مسایل کاربردی و برنام هریز یشد های که در
ساختمان پدید م یآید و باید حل شوند و رو شهایی که میان
جنب ههای مختلف طراحی پیوند ایجاد م یکنند، همه و همه
پدیدآورندگان بالقوه التذاذ هستند.
استحکام، اساس یترین کیفیت است. این کیفیت تمرکز
دارد بر قابلیت ساختمان برای حفظ یکپارچگی فیزیکی و دوام
آن ب همثابه یک شی فیزیکی در جهان، برآورنده نیاز به استحکام
سازه، بخش ساختاری آن است. ساختار امری بنیادی است:
بدون ساختار، ساختمانی در کار نخواهد بود و متعاقبا محصولی
هم وجود نخواهد داشت. بدون طراحی مناسب ساختاری،
التذاذی هم در کار نخواهد بود.
38
برای درک کامل کیفی تهای کار معماری، منتقد یا ناظر
باید در مورد ترکیب ساختاری آن هم چیزهایی بداند. اینکار
مستلزم قابلیت درک مشاهده یک ساختمان ب هعنوان یک هدف
ساختاری و توانایی تمیز دادن میان بخ شهای ساختاری و
غیر ساختاری ساختمان است. قابلیت نخست، تنها از طریق
مطالعه رو شمند شاخ ههایی از علم مکانیک است که در آن روی
استاتیک، موزانه و خصوصیات مصالح بحث و تمرکز م یشود.
شکل آرماتو ربندی ساختاری ضرورتا ارتباط تنگاتنگی دارد
با نوع ساختمانی که بر آن متکی است و نحوه طراحی سازه
-برای تعیی نشکل کلی آن- و نیز روش طراحی ساختاری
ساختمان. ب ههر حال، ارتباط میان طراحی ساختار و طراحی
معماری م یتواند اشکال بسیاری داشته باشد. در یک طرف
قضیه؛ برای یک معمار احتمال رد مجازی نکات ساختاری
در حین ابداع شکل ساختمان و مخفی کردن کامل عناصر
ساختاری در نسخه نهایی ساختمان وجود دارد. مجسمه آزادی
(تصویر 2) در ورودی بندر نیویورک، هما نطور که مشخص
است دارای سیستم مدور پلکان و آسانسو رهاست؛ نمون های از
ای ندست است. ساختما نهای سبک امپرسیونیسم اوایل قرن
بیستم، از قبیل برج اینشتین در پوتسدام، ساخته مندلسون 4
(تصویر 3) و برخی ساختما نهای ساخت هشده بر اساس اید ههای
. ساختا رشکنان 5
تمامی این ساختما نها دارای ساختاری هستند، اما
مقتضیات ساختار تاثیر مشهودی روی شاکل های تطبی قیافته و
نیز خود عناصر ساختاری نداشته و سهم مهمی در زیبای یشناسی
معماری ندارند. از دیگر سوی، امکان احداث یک ساختمان
وجود دارد که ساختارهای کوچک دیگری را شامل م یشود.
استادیوم المپیک مونیخ (تصویر 1) توسط بنیش 6 و همکارش
فر یاتو 7، نمون های از چنین رویکردی است. میان این دو کرانه،
را هکارهای متفاوت پرشماری برای برقراری ارتباط میان ساختار
و معماری امکا نپذیر است. مثلا در معماری سبک ف نآوری
پیشرفته، در دهه 80 (تصویر 4)، عناصر ساختاری به نقشه و
آرایش عمومی ساختمان نظم م یدهند و فرم، بخش مهمی از
مفاهیم بصری را دربر م یگیرد. در ساختما نهای ابتدای دوره
مدرن گروپیوس، می سون در روهه، لو کوربوزیه 8 و سایرین،
فر مهایی را م یبینیم که عمدتا تحت تاثیر گون ههای هندسی
مناسب با قال ببند یهای ساختاری بتنی مسلح با فولاد تطبیق
1968 . بنیش - تصویر ( 1): استادیوم المپیک مونیخ، در آلمان. 72
و همکاران. با معماری فری اتو، هم در سقف و هم در سکوهای
استقرار، آنچه بیشتر ب هچشم م یآید، ساختار است. (عکس از
م کدانلد)
39
داده شد هاند.
رابطه میان ساختار و معماری ب ههمی ندلیل م یتواند اشکال
گوناگونی داشته باشد و هدف این مقاله، مشهود ساختن این
اشکال است بر پ سزمینه اطلاعات خصوصیات و مقتضیات فنی
ساختارها.
رابطه میان سازه و ساختمان
ساد هترین راه توصیف کاربرد یک سازه معماری این است
که بخشی از ساختمان است که بار تحمی لشده بر آن را تحمل
م یکند. یک ساختمان ممکن است ب هسادگی ب هعنوان سرپناهی
درنظر گرفته شود که اطرافش محصور است و فضای درونی
تقسی مشد های دارد تا محیطی محفوظ را فراهم آورد. سطوحی
که به این سرپناه شکل م یدهند عبارتند از: دیوارها، کف و سقف
ساختمان؛ که این سطوح در معرض انواع بارگذار یها قرار دارند:
سطوح خارجی در معرض بارش برف و باران و وزش باد هستند؛
ک فها در معرض بارهای گرانشی ساکنین و تاثیرات ست، و اکثر
تصویر ( 3): کروک یهای مندلسون از برج انیشتین؛ پوتسدام، آلمان،
1917 . مقتضیات ساختاری تاثیر اندکی روی شکل بیرونی این
ساختمان دارند. با اینحال روی طرح درونی آن موث راند. ساختمان،
ب هشکلی غیر منتظره، روی تی رهای حمال بنا شده است.
تصویر ( 2): سطح نازک خارجی مجسمه آزادی در بندر نیویورک آمریکا،
توسط قال ببندی ساختاری س هگوش حمایت م یشود. تاثیر تمرکز
ساختاری روی نسخه نهایی فرم، ب هحداقل رسید.
40
تصویر ( 4): بخش داخلی کارخانه میکروپروسسور، نیوپورت، ولز جنوبی، 1982 . ریچارد راجرز و همکاران. معمار آنتونی هانت. آرایش عمومی
این ساختمان ب هشدت تحت تاثیر مقتضیات ساختاری واقع در آن است. فرم آن بعدها از طریق مقتضیات استفاده از فضای مفید تعیین شد
(عکس از آنتونی هانت).
سطوح باید وزن خودشان را نیز متحمل شوند (تصویر 5). تمامی
این بارها در جهت در هم شکستن استقامت محیط ساختمان
عمل م یکنند و گرایش به فروپاشیدن آن دارند. کارکرد یک
سازه ب ههمی ندلیل ممکن است خلاصه شود در میزان صلبیت
و استحکامی که ساختمان مورد نظر را از فر وریختن باز م یدارد.
به بیان دقی قتر، سازه بخشی از ساختمان است که بارهای
وارده بر ساختمان را از نقاطی که قرار گرفت هاند به زمین زیر
ساختمان هدایت م یکند، یعنی جایی که نهایتا م یتواند در برابر
آ نها مقاومت کند. محل سازه درون یک ساختمان همواره
لحاظ نم یشود، چرا که م یتوان ساز هها را به طرق مختلفی
با بخ شهای غیرساز های د رآمیخت. گاهی، ب هعنوان نمونه در
کلبه اسکیموها (تصویر 6)، بلو کهای یخی یک گنبد خود-اتکای
محافظ م یسازند که به این ترتیب عناصر ساختاری و محیطی
بن اشده با هم یکی هستند. گاهی عناصر فضاساز و ساز های در
بدو امر، مجزا هستند. یک نمونه بسیار ساده از ای نگونه، چادر
سر خپوستان است (تصویر 7)، که در آن سرپناه محافظ منسوج
یا پوستی است که ب هخودی خود برای شکل دادن به محیط از
ثبات کافی برخوردار نیست و بر اسکلتی از تیرهای چوبی متکی
41
است. مجزا بودن کامل سازه و محیط در اینجا رخ م یدهد:
محیط در بدو امر غیرساز های است و تیرهای چوبی دارای کارکرد
ساز های محض هستند.
سالن نمایشگاه سی. ان. تی. آی در پاریس (تصویر 8) شکل
پیچید هتر کلبه اسکیموهاست؛ حفاظ ساخت هشده از بتن مسلح
که به عنصر اصلی سرپناه شکل م یدهد، خود - اتکاست و
ب ههمی نخاطر، ساز های محسوب م یشود. جدایی رویه و سازه در
دیوارهای شفاف رخ م یدهد، هر چند، حفاظ شیش های توسط
یک سازه متشکل از جرزهای عمودی بین پنجر هها حمایت
م یشود. کلیسای کوچک ساخت هشده توسط لوکوربوزیه در
رو نشامپ نمونه مشابه دیگری است.
دیوارهای محافظ و سقف این ساختمان از ترکیب بنایی و بتن
مسلح ساخته شده و خود - اتکا هستند. آ نها ب هطور ه مزمان
عناصری هستند که هم ساختاری هستند و هم محیطی که در
عین حال که شکل ساختمان را ایجاد م یکنند، در برابر بار هم
مقاومت نشان م یدهند. سالن بزرگ هاکی در ییل، ساخت هشده
تصویر ( 5): بارهای روی سرپناه ساختمان. بارهای گرانشی در اثر
نشستن برف و ساکنین ساختمان بر ساز ههای شیروانی و کف اثر
م یکند تا آ نها را دچار خمش نماید و نیروهای درونی فشاری دیوارها
را نیز شامل م یشود. باد موجب فشردگی و مکش بارها م یشود و
روی سطوح خارجی تاثیر م یگذارد.
تصویر ( 6): کلبه اسکیمویی یک سرپناه ی کپارچه خود-اتکاست.
تصویر ( 7): در چادر سر خپوستی یک لایه غیر ساز های توسط تیرهای
چوبی ساز های حمایت م یشود.
42
توسط سارنین 9 نیز نمونه مشابه دیگری است. در اینجا محیط
ساختمان شامل شبک های است از کاب لهای فولادی که بین سه
طاق بتنی مسلح معلق هستند، یکی در پلان عمودی که شکل
مدور ساختمان را پدید م یآورد، و دو تا روی طا قهای جانبی در
حالت تقریبا افقی.
کمپوزیسیون این ساختمان پیچید هتر از موارد پیشین است،
چون سرپناه معلق م یتواند در میان شبکه کاب لها سرشکن شود،
و یک سیستم پوششی غیر ساختاری را ایجاد کند. همچنین
م یتوان گفت که طا قها دارای نقش ساز های محض است و
ب هطور مستقیم در محصورکردن فضا شرکت داده نم یشوند.
انبار اسکلت فلزی ساخته مهندسین مشاور فاستر 10 در
تامسمید انگلستان (تصویر 9) تقریبا ساختاری معادل چادر
سر خپوستی دارد. عناصری از آن هستند که در عین آنکه مطلقا
ساز های ب هشمار م یآیند، در ابتدا غی رساز های بود هاند، زیرا لایه
فلزی ساخت هشده از ورق آ جدار در ابتدا توسط یک چهارچوب
فولادی حمایت م یشود، دارای کارکرد ساز های محض است.
تفکیک و سرشکن مشابهی را م یتوان در ساختما نهای جدی دتر
ساخت هشده توسط همان معمار دید، از قبیل مرکز سانیسبوری
تصویر ( 8): سالن نمایشگاه سی. ان. آی. تی در پاریس، فرانسه: معمار، نیکلا اسکیلان، عناصر اصلی خوداتکا هستند که حفاظ سیمانی آ نها
را تقویت م یکند.
43
برای هنرهای بصری در نوریچ و انبار و اتاق نمایش کمپانی
خودروی رنو در سویندون.
در اکثر ساختما نها رابطه میان سازه و محیط پیچید هتر از
نمون ههای فوق است، و بسیاری از اوقات این امر ناشی از آن
است که بخش داخلی ساختمان با دیوارهای درونی و ک فها به
فضاهای جزئی وسی عتری تقسیم م یشود. مثلا، در ساختمان
ویلیس، ساخته مهندسین مشاور فاستر، فابر و دوماس 11 ، در
ایپسویچا نگلستان.
سازه بتنی مسلح دا لها و ستو نهای کف م یتوانند دارای
کاربردی دوگانه باشند. ستو نها مطلقا ساز های هستند، با این
وجود فضاهای داخلی را تفکیک م یکنند و تا حدی عوامل
تصویر ( 9): انبار شیش های هنر مدرن، تامسمید، انگلستان، 1973 : ساخته فارستر، با معماری مهندسان سازه آنتونی هانت. یک لایه غیر
ساز های ورق پروفیل فولادی روی یک چهارچوب فولادی تحمل م یشود، که کاملا کارکرد ساز های دارد. (عکس: اندرو مید)
44
تصویر ( 10 ): دفتر ویلیس، فابر و دوماس، ایپسویچ، انگلستان، 1974 ؛ مهندسین مشاور فاستر، با معماری مهندسین مشاور سازه آنتونی
هانت. سازه اصلی این ساختمان گروهی از دا لهای صندوق های بتنی مسلح در کف هستند که شبک های از ستو نها از آ نها حمایت م یکند.
دیوارهای خارجی از شیشه ساخته شده و غیر ساز های هستند. در ساختمان تکمی لشده، دا لهای کف تنها در پیرامون ساختمان قابل رویت
هستند. در سایر جوانب از طریق ناز ککاری و سقف کاذب از نظر پنهان شد هاند.
45
تقسیم فضا ب هشمار م یروند. ک فها عناصری هستند هم ساز های
و هم تفکی ککننده. هر چند در اینجا موقعیت پیچید هتر است،
چراکه دا لهای کف ساز های در واقع بالای مصالح ناز ککاری
کف غیر ساز های قرار دارند و سق فهایی معلق در زیر آ نها قرار
دارد. ناز ککار یهای کف و سق فها م یتواند ب هعنوان عناصر
معرف فضای حقیقی درنظر گرفته شوند، و دال ب هخودی
خود ب هعنوان یک عامل ساز های محض. دیوارهای شیش های
ساختمان بدوا غی رساز های بوده و تنها کارکرد فضایی- سرپناهی
دارند. ساختمان جدیدتر کر دارت؛ در نیمس (تصویر 11 ) نیز
که توسط مشاورین فاستر ساخته شده است، دارای چنین
استقراری در بخ شهای مختلف است. هما نطور که در ویلیس،
فابر و دوماس یک سازه چند طبقه بتنی مسلح از لایه رها از
بارگذاری بیرونی حمایت م یکند.
ساختمان آنتیگون در مون پلیه، ساخته ریکاردو بوفیل 12
(تصویر 12 ) نیز توسط چهارچوب بتنی مسلح چند طبقه
حمایت م یشود. در اینجا نمای س ردر شامل تلفیقی است
از بتن پی شساخته و بتن درجا، و این بنا همانند دیوارهای
شیش های ساختمان ویلیس، فابر و دوماس، متکی است بر
چهارچوبی ساز های از ستو نها و دا لهای حمایتی کف. با
اینحال ساختمان بسیار محک متر از بناهایی نشان م یدهد که
دیوارهای خارج یشان تماما شیش های است و به روش مشابهی
احداث شد هاند. ساختمان اجتماعات و نمایشگاه اولم، ساخته
ریچارد میر 13 (تصویر 13 ) نیز توسط یک سازه بتنی مسلح
حمایت م یشود.
در اینجا پیوستگی ساختاری و قابلیت گچبر یای که بتن
نشان م یدهد، برای ایجاد یک ه مجواری تلفیقی از ساز ههای
توپر و تو خالی ب هکار گرفته شده است. هر چند ساختمان بر
اساس همان تیپ اصلی معماری فاستر و بوفیل ساخته شده
است، اما یک اسکلت ساز های از بتن مسلح از عناصر شیش های
بخش غیر ساز های حمایت م یکند.
در مرکز پمپیودوی پاریس، ساخته پیانو 14 و راجرز 15 ، یک
قالب فولادی چند طبقه برای حمایت از ک فهای بتنی مسلح
و دیوارهای غیر ساز های شیش های ب هکار رفته است. توزیع اجزا
تصویر ( 11 ): کر دارت، نیمس، فرانسه؛ مشاورین فاستر. یک مثال
عالی از مدرنیسم اواخر قرن بیستم. ساختمان دارای ساز های
قا بشکل از بتن مسلح است که از لایه خارجی شیش های رها از
با رگذاری حمایت م یکند (عکس:جیمز اچ موریس)
46
در راستای اضلاع دیوارهای شیش های بیرون ساختمان انجام
گرفته، که به چهارچوبی در نزدیکی ستو نها متصل شده است.
یک سیستم مهاربندی مثلثی روی اضلاع چهارچوب، آن را از
فروپاشی در اثر ناپایداری باز م یدارد.
ب ینظمی کنتر لشده بام اداره توسعه در وین، با معماری
کوپ هیملبو 16 ، (تصویر 15 ) از برخی جنب هها تضاد کاملی دارد
با نظم کنتر لشده مرکز پمپیدو. از دیدگاه معماری تاکید بیشتر
روی ب ینظمی به نسبت تاکید روی نظم، کاملا متفاوت است،
اما از منظر ساختاری هر دو یکی هستند و معنایشان اتکای
محیط روشن بیرونی به یک چهارچوب ساخت هشده از اسکلت
تصویر ( 12 ): آنتیگون، مون پلیه، فرانسه، 1983 ؛ ممار:ریکاردو
بوفیل. این ساختمان ب هوسیله چهارچوبی از بتن مسلح حمایت
م یشود. دیوارهای بیرونی ترکیبی هستند از بتن درجا و بتن
پی شساخته. آ نها وزن خودشان را تحمل م یکنند ولی برای تحکیم
بیشتر به چهرچوب داخلی اتکا دارند (عکس:ای. م کدانلد)
- تصویر ( 13 ): ساختمان اجتماعات و نمایشگاه اولم، آلمان، 93
1986 ، معمار: ریچارد میر و همکاران. قابلیت گچبری بتن و
پیوستگی ساز های که این مصالح از خود نشان م یدهند، در اینجا
برای ایجاد تلفیقی از ه مجواری قطعات توپر و توخالی مورد استفاده
قرار گرفته است (عکس:ای و اف م کلاشان)
47
فولادی است. یک خانه با دیوارهای بنای یشده و کف چوبی
و ساز ههای سنتی در سقف، در اکثر مناطق جهان ب هعنوان
شکل سنتی ساختمان شناخته م یشود. این نوع، ساختمان
را م یتوان در فر مهای مختلفی دید، از خان ههای بزرگ باستانی
اشراف مقیم اروپا (تصویر 16 ) گرفته تا خان ههای مدرن
انگلستان (تصویر 17 و 18 ). حتا ساد هترین گون هه ای این فرم
ساختمانی چوبی، سیمانی (تصویر 17 ) نیز مجموع های متعادل
از تلفیق همین عناصر هستند. بخ شهای ابتدایی عاری از
پیچیدگ یاند (تصویر 14 ): چهارچو بهای تخت همانند، شامل
ستو نهای فولادی طویلی که با ارتفاع ساختمان هماهنگ
هستند، و با تیرهای افقی کارگذاشت هشده در تراز کف حمایت
م یشوند، و ب هموازات هم قرار م یگیرند تا فرم س هگوش نقشه
را ایجاد کنند. ک فهای بتنی میان تیرهای حمال س هگوش جا
م یگیرند. تیرهای فولادی کوچکی بالای خط ستو نها افزوده
و بر آ نها عمود م یشوند و برای حمایت از را هپل هها، پل هبرق یها
و اهداف خدماتی و بعد م یرسیم به دیوارهای سیمانی برای
تفکیک ساده بخ شهای درونی و ک فهای چوبی که هم نقش
ساز های دارند و هم در تفکیک فضای سکونت شرکت دارند، و
بام که شامل ترکیبی است از تیرها و چو ببس تها، که عناصری
ساز های محسوب م یشوند و اکیدا نقش حمایتی دارند از سطح
غی رساز های بیرونی. برای درک بهتر این مثال م یتوان گفت که
عمده عناصر در حقیقت م یتوانند به بخ شهایی جزئ یتر تقسیم
شوند که هم مطلقا ساز های هستند و هم در کل غیر ساز های
ب هشمار م یروند. برای مثال، ک فها، طبیعتا دارای یک هسته
درونی ساخت هشده از تیر کهای چوبی و تخته کفی هستند
که با پیوستن به ناز ککار یهای کف و سقف بدل به عناصر
ساز های م یشوند. عناصر گروه دوم غیر ساز های هستند که برای
تصویر ( 14 ): مرکز پمپیدو، فرانسه، پاریس، معمار: پیانو و راجرز.
مهندسان:اووه آروپ و شرکا. جدایی قطعات ساز های و محیطی به
عناصری قابل تمایز در اینجا مشهود است. (عکس: ای. م کدانلد)
48
تصویر ( 15 ): بام ادار های در وین، اتریش، 1988 ؛ معمار:کوپ هیملبو.
فر مهای منتخب در اینجا هیچ منطق ساختاری مشخصی ندارند و
تقریبا بدون توجه به مقتضیات فنی ارزیابی شد هاند. این روش امروزه
کاملا عملی شده است، البته ب هشرط یکه ساختمان زیاد مرتفع نباشد.
تفکیک فضا درنظر گرفته م یشوند. چنین توزیعی را م یتوان
برای دیوارها نیز محتمل دانست و در واقع بخش بسیار اندکی
از آنچه که در خان ههای سنتی دیده م یشود، عناصر ساز های
هستند، کما اینکه اکثر عناصر ساز های توسط ناز ککار یهای
غیر ساز های از نظر پوشیده م یمانند.
خلاصه اینکه این چند نمون ه از گون ههای بسیار متفاوت
ساختمان ثابت م یکند که تمامی ساختما نها شامل یک
ساختار هستند که کارکرد آن حمایت از سرپناه است ب هوسیله
هدایت نیروهایی که بر آن وارد م یشوند از نقاط وقوع نیروها به
پی زیر ساختمان که م یتواند در برابر آن نیروها مقاومت کند.
گاهی ساختار بخشی غیر قابل تشخیص از عناصر تفکیک فضا
و الحاقی در ساختمان است. گاهی کاملا از آ نها مجزاست؛ و
اغلب تلفیقی است از عناصر ساز های، غی رساز های و ملحقات.
در تمام موارد، شکل سازه رابطه بسیار نزدیک دارد به شکل و
ظرافتی که کلیت ساختمان داراست و این امر کارکرد ساختار
را ب هعنوان چیزی که بر کیفیت معماری تاثیر م یگذارد، تکمیل
م یکند. http://shahin-aluminum.ir/
1519 . یکی از بزر گترین ساختما نهای سنتی اروپا، شاتو دو شامبور دارای یک ساختار بنایی برای - تصویر ( 16 ): شاتو دو شامبور، فرانسه، 47
تحمل بار است. اکثر دیوارها ساز های هستند؛ ک فها هم چوبی هستند و هم سیمانی و سازه بام از تیر چوبی است (عکس:پی وای م کدانلد)


ساخت حفاظ پنجره از 80 هزار تومان

ساخت حفاظ پنجره در تهران ارزان تر از همه جا فقط از متری 80 هزار تومان

صنایع فلزی آریا سازنده انواع نرده حفاظ آهنی ساختمان در طرح های فرفورژه ، مدرن،متحرک و ساده در تهران
حفاظ پنجره یکی از عواملی است که می تواند علاوه بر زیبایی منزل در افزایش امنیت آن نیز تاثیرگذار باشد. حفاظ پنجره ها را در انواع مختلفی می سارند. از پرکاربردترین حفاظ پنجره ها می توان به حفاظ های فلزی (حفاظ های قدیمی)، حفاظ استیل (عدم زنگ زدگی)، حفاظ چوبی (زیبایی خاص)، حفاظ شبه چوب و ... اشاره نمود.
بررسی انواع حفاظ پنجره

  هزینه ساخت حفاظ پنجره آهنی

پنجره عضو جدایی ناپذیر در ساخت خانه ها و محیط های مختلف می باشد. از دیرباز تا کنون پنجره در ساختمان ها وجود داشته است فقط با گذشت زمان نحوه ی ساخت و مکان قرارگیری آن متفاوت شده  است. در این میان نصب حفاظ پنجره باعث می شود تا علاوه بر حفاظت از شیشه ها و اعضای مختلف پنجره باعث افزایش ایمنی منازل نیز شود.

حفاظ پنجره ها را در انواع گوناگونی تولید و به بازار عرضه می کنند. در ساخت حفاظ  عوامل معتدی می توان تأثیرگذار باشد. حفاظ پنجره علاوه بر زیبایی باید استحکام و مقاومت بالایی نیز داشته باشد تا در برابر ورود عوامل خارجی به خانه بتواند موثر بوده و جلوی ورود آن ها را بگیرد.

 حفاظ پنجره ساختمان آهنی


انواع حفاظ پنجره

همانطور که گفته شد شرکت های مختلفی در زمینه تولید حفاظ پنجره فعالیت می کنند. این شرکت ها حفاظ پنجره ها را در طرح های مختلفی مانند حفاظ پنجره فرفورژه ارائه می دهند. در ادامه قصد داریم برخی از این انواع حفاظ پنجره را مورد بررسی قرار دهیم.

حفاظ های فلزی از قدیمی ترین حفاظ های مورد استفاده در پنجره ها می باشند که  به دلیل مقاومت بالا و افزایش امنیت خانه ها هنوز کاربرد فراوانی دارند.

حفاظ استیل پنجره یکی از پرکاربرد ترین انواع حفاظ های مورد نظر در بازار می باشد. از مهم ترین مزایای استفاده از حفاظ استیل ضد زنگ بودن آن ها می باشد که با توجه به کاربرد آن در محیط بیرونی خانه ها و روی پنجره بسیار مفید می باشد. این حفاظ ها در برابر انواع عوامل محیطی مقاوم هستند. حفاظ استیل پنجره به دلیل براق بودن جنس استیل نور خورشید  که از پنجره به خانه می تابد را کم نمی کند.
  ساخت حفاظ پنجره آهنی

حفاظ های آکاردئونی به صورت آکاردئون باز و بسته شده و دارای سیستم تاشو می باشند. به دلایل ویژگی های خاص این حفاظ ها را بیشتر برای پنجره های بزرگ با سطوح وسیع شیشه مورد استفاده قرار می گیرند.

حفاظ های شبه چوب به دلیل مقاومت بالا در برابر رطوبت و آتش سوزی اهمیت ویژه ای یافته اند. این حفاظ ها به سرعت گرد و غبار محیط را به خود جذب کرده و نیاز به مراقبت بیشتری دارند. حفاظ های شبه چوب با قیمتی بسیار ارزان تر نسبت به حفاظ های چوبی در بازار یافت می شوند.

عموم مردم برای حفاظ پنجره منزل خود به سراغ حفاظ های چوبی می روند. حفاظ های چوبی علاوه بر زیبایی خاصی که دارند به خوبی می توان آن ها را با دکوراسیون منزل تطبیق داد. ب دلیل جذب بالای رطوبت استفاده از این حفاظ ها برای پنجره آشپزخانه و سرویس بهداشتی توصیه نمی شود.

مدل حفاظ پنجره آهنی
 

حفاظ پنجره های دو جداره

حفاظ پنجره دو جداره در مدل های مختلفی و معمولاً از جنس قوطی آلومینیومی ساخته  می شوند که زیبایی خاصی به منزل شما می دهند.

با توجه به همه گیر شدن استفاده از پنجره دو جداره حفاظ های این پنجره ها نیز در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می شود که با توجه به جنس و نوع پنرجه دوجداره می توانیم از آن ها استفاده نماییم..

 جنس استیل برای حفاظت از پنجره دو جداره بسیار مناسب بوده زیرا با مقاومت بالا در برابر رطوبت و زنگ زدگی باعث می شود تا طول عمر پنجره بالاتر برود.

 تلفن تماس برای سفارش ساخت حفاظ پنجره آهنی در تهران و کرج

09126215957

آلومینیوم سازی در اصفهان